Wi-Fi мрежа

Wi-Fi мрежа: съвети при настройка

В тази статия ще разгледаме най-основните неща, които трябва да знаем когато настройваме Wi-Fi безчинна точка на достът.

Позициониране на точката за достъп (безжичния маршрутизатор, рутер):
Желателно е точката за достъп да бъде разположена на възможно най-централно място. Препоръчително е да е далеч от големи метални предмети, пода и други прегради, които биха възпрепятствали преминаването на сигнала. Колкото по-малко прегради има между точката за достъп и клиента толкова е по-вероятно да използвате пълния капацитет на връзката. Трябва да се вземе под внимание и ако има други устройства, ползващи същите честоти, като например микровълновите печки, безжичните телефони и други. Те указват смущения които биха могли да влошат услугата.

Повече…