Paradigma

Управление и отчитане на производствени процеси

Управление на складовото стопанство

Планиране и организиране на доставките

Управление на продажбите

 

 • Оптимално планиране и поддържане на материалните запаси.
 • Създаване на заявки към външни доставчици или други обекти на база на разходи/продажби от предходни периоди или предварително дефинирани гранични количества- минимални, оптимални.
 • Създаване на оферти и поръчки към клиенти.
 • Резервиране на количества от различни обекти с цел обезпечаване на направените поръчки.
 • Проследяване на изпълнението на направените заявки за доставка и получените поръчки от клиенти.

Планиране на доставките, контрол на изпълнението на заявките за доставка

 • Бързо и лесно, само с няколко кликвания на мишката можете да генерирате заявки към Вашите доставчици, за да попълните липсващите количества.
 • Заявката може да бъде създадена така, че:
 • – да допълни реалните наличности до предварително дефинираните гранични (оптимални или максимални);
  – да осигурите наличности за бъдещ период, които да могат да обслужат прогнозните продажби;
  – да осигури наличности, необходими за изпълнението на поръчките на клиентите.

 • Веднъж генерирана заявка за доставка бързо може да се превърне в документ за доставка.
 • Разминаванията между заявените и реално доставените количества могат да бъдат проследени във всеки момент, давайки ви базата за вземане на адекватни управленски решения.

Доставки на стоки

 • Получаването на стоки в склада от външен доставчик се документира с документ от тип “Складова разписка”.
 • Складовата разписка се въвежда ръчно или се генерира автоматично чрез изпълнението на по-рано направена заявка за доставка.
 • За всеки отделен доставчик може да се въведе ценови лист, така че при получаване на стока цените да се извличат от него.
 • Към всяка складова разписка може да се начисляват допълнителни разходи (мито, транспорт и др.), които се разпределят пропорционално върху стойността на доставените стоки.
 • При работа с партиди те могат да бъдат въведени ръчно или да се генерират автоматично по заложени маски.
 • Автоматично със създаването на складовата разписка може да се генерира и фактура за доставка. Последната може да се създаде и в последствие, както и да обхване няколко документа за доставка. Фактурите за доставка могат да бъдат експортирани към счетоводен софтуер.
 • Заприхождаването на стоки в склада може да се осъществи и чрез редица други документи:
 • – “Начално салдо”;
  – “Приемо- предавателна разписка” (приход)- описва получаването на стока от друг обект;
  – “Излишък”- за намерените в повече количества СМЦ при инвентаризация;
  – “Приход от разпад”- за добитите материали от транжиране;
  – “Приход от производство”- за произведените изделия, полуфабрикати и заготовки по схеми за производство и др.

 • Формата на документите е идентична, лесна за работа и дава възможност за значително бързодействие при въвеждане.
 • Част от документите се генерират автоматично от системата като резултат от други операции.

Разход на суровини

 • Системата предоставя разнообразие от други документи за описване на реалните процеси по изразходване на стоково- материални ценности(СМЦ):
 • – “Приемо- предвателна разписка” (разход)- за описване на движението на СМЦ между отделните складове;
  – “Искане за материали”- описва се експедицията на стоки от склада. Документът може да бъде създаден самостоятелно или автоматично на база на документирана продажба. Отчетена е възможността за разминаване във времето на продажба и изписване от склада.
  – “Брак”;
  – “Липса”- за намерените по-малко от необходимото количества СМЦ при инвентаризация;
  – “Разход от разпад”- за транжираните материали;
  – “Разход от производство”- за изразходваните суровини по рецепти и др.

 • Стоките се разходват по себестойност в зависимост от указания метод(средно претеглена, конкретно посочена или по реда на доставките-FIFO).
 • Формата на документите е идентична, лесна за работа и дава възможност за значително бързодействие при въвеждане.
 • Част от документите се генерират автоматично от системата като резултат от други операции.