Paradigma

Управление и отчитане на производствени процеси

Управление на складовото стопанство

Планиране и организиране на доставките

Управление на продажбите

 

 • Възможност за управление на множество складове.
 • Проследяване на актуалната наличност и себестойност на материалите във всеки един от складовете към произволен момент.
 • Проследяване движението на отделните партиди.
 • Богат набор от справки, описващи детайлно движението на материалите по складове.
 • Възможност за инвентаризация- количествена и стойностна съпоставка на реалната складова наличност с документалната и установяване на евентуални разлики.

Структура на предприятието

 • Възможност за създаване на множество йерархично организирани обекти/складове, отразяващи реалната структура на производственото предприятие.
 • Различни типове обекти (транжорна, производство, склад, експедиция), пряко определящи допустимите операции в рамките на обектите.
 • Възможност за дефиниране на различни ценови листи за отделните обекти.
 • Възможност за дефиниране на различни каси за отделните обекти.
 • Възможност за забраняване/ разрешаване работата с недостиг (“на минус”).

Организация на номенклатурата на материали, полуфабрикати и изделия

 • Системата поддържа различни типове стоково-материални ценности (СМЦ):
 • Стоки, материали, които се купуват от външни доставчици и са предназначени за директна продажба, влагане в производството или подлежат на транжиране.
 • Изделия/полуфабрикати със схеми на производство, които могат да бъдат произвеждани на място или да бъдат доставени от външни доставчици.
 • Услуги, за които не се поддържа складова наличност.

СМЦ се класифицират по групи(и йерархични подгрупи) по определен признак. Всеки един от материалите би могъл да участва и в едно или повече групирания на различен принцип. Може да се създаде например групиране “По предназначение”, “По търговска марка”, “По доставчици” и др.

За всеки един материал (стока, изделие, услуга) се поддържат:

 • до 3 различни наименования;
 • основна и допълнителна мерна единици;
 • цифров PLU код;
 • буквено- цифрен код;
 • неограничен брой баркодове;
 • конкретен метод на изразходване;
 • партидна проследяемост;
 • срокове на годност;
 • минимални, оптимални и максимални количества по обекти;

Вътрешно движение на суровини и полуфабрикати

 • Възможност за създаване “Заявка за доставка”, при която един обект (заявител) предврително описва необходимите СМЦ към друг обект (отправител).
 • Заявката за доставка може да бъде генерирана ръчно или на база на разходите от предходен период или на база на указаните гранични количества.
 • Движениенето на стоки между складовете се документира с документ от тип “Приемо-предвателна разписка”.
 • С разходна приемо-предавателна разписка се описва процеса по изписването на стоката от склада-отправител.
 • С приходна приемо-предавателна разписка се описва процеса по заприхождаването на стоката в склада-получател.
 • Получената стока може да бъде с отчетни цени на склада-отправител, изрично дефинирани или такива, коригирани с указан процент.
 • Получаването на стоката може да се осъществи автоматично със записването на разходна приемо-предвателна разписка.
 • Възможно е и заприхождаването да стане на по-късен етап- след изрично проверяване на документираната и реално получена стока.
 • В определени случаи напр. при необходимост от производство в Цеха, когато суровините се изразходват от Склада има възможност да се прескочат документите за движение на стока, което значително намалява документооборота.

Инвентаризации- контрол на складовите наличности

 • Инвентаризацията е процес на количествена и стойностна съпоставка на реалната складова наличност (към определена дата) с документалната и установяване на евентуални разлики.
 • Намерените количества се описват в бланка “Инвентаризационен опис”.
 • Инвентаризация може да бъде направена, както на всички материали, така и на отделна група.
 • Могат да бъдат документирани суровини, полуфабрикати и заготовки.
 • Отчитане разликите между намерените и необходимите количества по партиди.
 • Евентуалните разлики могат да бъдат оценени по отчетни цени или по цени от изрично указан ценови лист.
 • Инвентаризационният опис подлежи на изравняване, при което разликите се заприхождават (с документ “Излишък”) или се изписват (с документ “Липса”), а намерените количества стават начално салдо за следващия ревизиран период.