Paradigma

Управление и отчитане на производствени процеси

Управление на складовото стопанство

Планиране и организиране на доставките

Управление на продажбите

 

 • Създаване на спецификации, като основа за планиране на материалните разходи за производство на изделията.
 • Динамична промяна на спецификациите съобразно наличните ресурси и клиентските изисквания.
 • Пълна прозрачност на производствения процес.
 • Интуитивен интерфейс, предназначен за работа във всяко едно от производствените звена, регистрирайки операциите още в момента на тяхното възникване.

PARDGIGMA ще Ви подпомогне в усилията да разработите изделия като оптимизирате производствените процеси и ресурси, така че да отговорите на изискванията на Вашите клиенти.

Разходни норми

 • Описване на разходните норми като списък с преките суровини, необходими за производството на определен краен продукт.
 • Възможност за работа с полуфабрикати и заготовки. Това са полуготови изделия, които се произвеждат от сурови материали и подлежат на по-нататъшна обработка. В този смисъл полуфабрикатите имат разходни норми и могат да бъдат влагани в други рецепти. Няма ограничение за броя на нивата на вложеност.
 • В определени ситуации полуфабрикатите и заготовките могат и да бъдат закупени от външни доставчици или прехвърлени от друг обект. В този случай те ще бъдат изписани директно от наличните и няма да се налага тяхното производство.
 • Себестойността на изделията (полуфабрикатите, заготовките) се изчислява на база на отчетната стойност на вложените суровини и зависи от указания метод на изписване (средно претеглена, конкретно посочена, по реда на доставките (FIFO)).
 • При работа с партиди има възможност партидата на произвежданото изделие да се наследява от партидата на някоя от вложените суровини.

Схеми за разпад

 • Транжирането е процес, при който от един материал се получават няколко други материали, които подлежат на влагане в състава на рецептите на кухненската продукция.
 • С инструментите на PARADIGMA можете точно да опишете схемите за разпад, по които се осъществява транжирането, като дефинирате нормите, количествата на изходящите материали.
 • Цената на получените материали се формира на база на цената на транжирания и на предварително дефинирани коефициенти на ценообразуване.
 • Описвайки един реален процес на транжиране, можете да укажете действително получените количества. В последствие, можете да проследите отклоненията от заложените норми на разпад.
 • При работа с партиди, получените материали могат да наследят партидата на транжирания продукт.

Производствени процеси от типа – множество суровини един продукт

 • Основни технологични процеси, при които чрез преработка на суровините на база на разходните норми се получава готова продукция.
 • Възможност за проследяване състоянието на стоково-материалните ценности във всеки етап от производството.
 • Възможност за контрол и проследяване на незавършеното производство.
 • Възможност за динамични корекции на спецификациите в процеса на производство.
 • Изчисляване на себестойност на полуфабрикати, заготовки и произведена продукция.
 • Партидна проследяемост на всеки етап от производствения процес.
 • Следене на срокове на годност.

Производствени процеси от типа – една суровина, множество изделия

 • Основни технологични процеси, при които чрез преработка на една суровина на база на заложена схема за разпад се получават няколко други продукта. Те могат да бъдат вложени като суровини в последващо производство.
 • Възможност за проследяване състоянието на стоково-материалните ценности във всеки етап от процеса на транжиране.
 • Изчисляване на себестойност на получените продукти по заложени коефициенти за ценообразуване.
 • Партидна проследяемост.
 • Следене на срокове на годност.
 • Проследяване на отклонението на получените количества от теоретично заложените в спецификациите

SMProduce – управление на производствени процеси в реално време

 • Този модул е предназначен за инсталация в конкретните производствени звена(цехове), за да даде възможност за своевременно регистриране на всяко събитие от производствения процес.
 • Лесен, опростен и интуитивен интерфейс.
 • Възможността за работа с TouchScreen монитори значително увеличава бързодействието.
 • Значително намалява възможността за допускане на грешки.
 • По-малко хартиена документация.
 • Автоматично генериране на голяма част от документите.
 • Възможност за връзка с електронни везни.
 • Възможност за връзка с етикетиращи принтери и баркод скенери.