Paradigma

Управление и отчитане на производствени процеси

Управление на складовото стопанство

Планиране и организиране на доставките

Управление на продажбите

 

Paradigma – комплексна, модулно ориентирана информационна система за решаване на задачите по организацията, управлението и контрола в сферата на производството. Тя е мощен инструмент, чрез който Вашето предприятие, може да отговори на изискванията на стандартите за качество.

Системата използва най-модерните технически достижения, за да ви предложи:

 • Управление на материалните запаси и партидна проследяемост на суровините и изделията;
 • Изчисляване на себестойност и следене на производствени разходи;
 • Ефективен производствен контрол;

Ползи:

 • По-малък обем документация на хартиен носител;
 • По-бърза и по-улеснена работа (системата следейки производственото оборудване сама генерира първичните документи);
 • По-малка вероятност от неволна грешка при въвеждане на хартиени носители в системата;
 • Винаги актуална информация за моментното състояние на производствените звена;
 • Своевременен и строг контрол върху производствените процесите, без да се утежнява допълнително работата на персонала. За всяка операция в производството, Вие имате пълна информация и за количествените (от кое колко), и за времевите (кога и с каква продължителност) характеристики и за оператора, който я е извършил;
 • Мощен инструментариум за систематизиране, обобщаване и анализиране на събраната информация с оглед вземането на най-печелившите управленски решения на всички нива.

Приложение:

 • Хранително-вкусова промишленост (кланици, транжорни, колбасарско производство, производство на готови храни и др.)
 • Мелници
 • Дискретни производства с проследяване и генериране на серийни номера.