Canopus1POS решения

Продажби

Планиране и управление на доставки и експедиция

Финанси и анализи

 

Управление на задължения към доставчици и вземания от клиенти.
Прехвърляне на пари между отделните каси.
Обмяна на валута.
Проследяване на наличности по каси и банки.
Получаване на общ глобален поглед за ефективността на дейността.

Вземания и задължения. Контрол на задлъжнялостта. Лимити.

 • Със създаването на първични документи, автоматично се генерират документи от тип “Задължения”.
 • Всяко едно задължение може да бъде погасено изцяло или частично или да е не погасено.
 • Плащането се документира с касов ордер (приходен или разходен), оказвайки директно влияние върху касовата наличност ИЛИ с банково бордеро (приходно или разходно), оказвайки влияние върху движението в банковата сметка..
 • Винаги можете да получите информация за не погасените задължения към определена дата.
 • Когато за един контрагент има налични противоположни задължения, те могат да бъдат прихванати, без да се осъществи плащане.
 • Задължения, които не подлежат на плащане могат да бъдат служебно погасени.

Каси и Банки. Управление на парични потоци.

 • Документиране на движението на парични потоци с приходни и разходни касови ордери/ банкови бордера.
 • Създаването на платежните документи е значително автоматизирано. Касови документи се генерират със създаването на първични документи за доставка/продажба.
 • Платежните документи биха могли да бъдат създадени и ръчно, ако е необходимо да се отчете движението на парични средства,  без да  е нужно обвързване с друг документ. Пример за това са на плащанията за ел. енергия, вода, работни заплати, наем и др.
 • Системата дава възможност и за проследяване движението на парични средства от и към подотчетните лица. Това са всички (авансово) получени суми от подотчетните лица, които се изразходват по предназначение и подлежат на отчитане.
 • За всеки обект може да се води отделна каса. Между отделните каси лесно могат да се прехвърлят пари.

Финансови отчети. Контрол на финансови параметри

 • Съвкупността от финансови отчети е предпоставка за детайлен анализ на финансовото състояние на фирмата.
 • Системата предоставя възможност за строг контрол върху авансовите суми, получени от подотчетните лица- в т.ч. колко от тях са целево изразходени и колко е неизразходвания остатък.
 • За всяка една от касите се води касова книга, показваща детайлно, за всеки ден в хронологичен ред началното салдо, приходите и разходите и крайното салдо за деня.
 • Справките за платежните документи визуализират подробна информация за всеки платежен документ, а благодарение на набор от критерии тази информация може да се филтрира и обобщи в зависимост от конкретните Ви изисквания.